"future investment" — Słownik kolokacji angielskich

future investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła inwestycja
  1. future przymiotnik + investment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Each side is now scrambling to raise money for future investments.