"future emperor" — Słownik kolokacji angielskich

future emperor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły cesarz
  1. future przymiotnik + emperor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During this time, he came into favor with the future emperor.

    Podobne kolokacje: