"future candidate" — Słownik kolokacji angielskich

future candidate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły kandydat
  1. future przymiotnik + candidate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several Republicans said that they would urge the party to do more to groom future candidates.