"funny one-liner" — Słownik kolokacji angielskich

funny one-liner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny bon mot
  1. funny przymiotnik + one-liner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her gift for funny one-liners is much in evidence in her new film, "The Crisis."

    Podobne kolokacje: