"funny comedian" — Słownik kolokacji angielskich

funny comedian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny artysta komediowy
  1. funny przymiotnik + comedian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since 1959, the theater, located in a former Chinese laundry storefront in the city's Old Town neighborhood, has turned out some of the world's funniest comedians.

    Podobne kolokacje: