"free discussion" — Słownik kolokacji angielskich

free discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolna dyskusja
  1. free przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We all laughed, and another chapter of our free discussions ended.