"formal consultation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna konsultacja
  1. formal przymiotnik + consultation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The results of this formal consultation will inform final policy and any subsequent changes to arrangements in London.

    Podobne kolokacje: