"fold over one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozkładać się czyjś klatka piersiowa
  1. fold czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He let go of her, leaned back against the door, and folded his arms over his chest.