"finely featured" — Słownik kolokacji angielskich

finely featured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobno zamieścić
  1. feature czasownik + finely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    There was amazement and awe on his finely featured brown face.