"fight the time" — Słownik kolokacji angielskich

fight the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walcz z czasem
  1. fight czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Soon, it seemed as if they were fighting all the time.

    Podobne kolokacje: