BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"featured on" — Słownik kolokacji angielskich

featured on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): figurować
  1. feature czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The one thing she no longer features on her site is a phone number.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo