"establish as an authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zyskaj reputację władzy
  1. establish czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also has established a reputation as an authority on ethical issues.

    Podobne kolokacje: