"enhance one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększać czyjś władza
  1. enhance czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Beijing is likely to work to enhance its authority with governments that are concerned about American high-handedness.