"encourage cooperation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stymuluj współpracę
  1. encourage czasownik + cooperation rzeczownik
    Silna kolokacja

    One way to encourage cooperation is to offer the child a choice.