"effective deterrent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny środek odstraszający
  1. effective przymiotnik + deterrent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Yet they insist the law remains an effective deterrent for most Americans.

    Podobne kolokacje: