"discuss the history" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów historię
  1. discuss czasownik + history rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He will start by discussing the history behind the tradition and then go into its place in modern society.

    Podobne kolokacje: