"discover deposits" — Słownik kolokacji angielskich

discover deposits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź depozyt
  1. discover czasownik + deposit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He discovered deposits of limestone at the site of what was to become Ipswich.

    Podobne kolokacje: