"deliver the news" — Słownik kolokacji angielskich

deliver the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz wiadomości
  1. deliver czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has delivered such news to about half the families.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo