"current technology" — Słownik kolokacji angielskich

current technology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna technika
  1. current przymiotnik + technology rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With current technology, this area of space is quite small.