"current spelling" — Słownik kolokacji angielskich

current spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna pisownia
  1. current przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current spelling was established in the late 17th century.