"critical discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowa dyskusja
  1. critical przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This sort of thing has gone very far with the critical discussion both of the novel and the play.