"consistently refused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie odmówić
  1. refuse czasownik + consistently przysłówek
    Silna kolokacja

    Following his lawyers' advice, he has consistently refused to answer questions.