"considerable discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacząca dyskusja
  1. considerable przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was only after considerable discussion that he agreed to experiment.