"cite in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

cite in one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cytować w czyjś książka
  1. cite czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All of them were cited by Steinmann in his book, The Animal Kingdom.

    Podobne kolokacje: