Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"buy types" — Słownik kolokacji angielskich

buy types kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup typy
  1. buy czasownik + type rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For example, older customer groups may buy different types of products to younger groups.