"buy pictures" — Słownik kolokacji angielskich

buy pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup obrazy
  1. buy czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The State Department bought several pictures for its art collection.