"broad discussion" — Słownik kolokacji angielskich

broad discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroka dyskusja
  1. broad przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That debate echoes the broader discussion over whether community service should be required at all.