"break with a time" — Słownik kolokacji angielskich

break with a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij czasem
  1. break czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On February 27 he broke the 1500 m world record with a time of 3:53.4.

    Podobne kolokacje: