"break down with" — Słownik kolokacji angielskich

break down with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij w dół
  1. break czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    That deal eventually broke down with both sides blaming each other.

    Podobne kolokacje: