"break down in" — Słownik kolokacji angielskich

break down in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psuć się w
  1. break czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Yet the system was to break down in the 1970s.

    Podobne kolokacje: