"book is distributed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest rozprowadzona
  1. distribute czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The books at the school are distributed to students free of cost.

    Podobne kolokacje: