"between the books" — Słownik kolokacji angielskich

between the books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między książkami
  1. between przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Between the play and books, she has been having the time of her life.

    Podobne kolokacje: