"better picture" — Słownik kolokacji angielskich

better picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wierniejszy obraz
  1. better przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    She just wanted to get a better picture of the damage.