"arrive about the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybądź około czasu
  1. arrive czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Late that afternoon she arrived home about the same time as the caterers.

    Podobne kolokacje: