Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"around one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

around one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś klatka piersiowa
  1. around przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The man in black had his arm around Grant's chest.

    Podobne kolokacje: