"approach is influenced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na podejście wpływają
  1. influence czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    James's legal background would influence his approach to obtaining evidence.