"appear in books" — Słownik kolokacji angielskich

appear in books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się w książkach
  1. appear czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His work appears in several books designed for such students.

    Podobne kolokacje: