"among the books" — Słownik kolokacji angielskich

among the books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród książek
  1. among przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is among one of her last and most important books.

    Podobne kolokacje: