"among posts" — Słownik kolokacji angielskich

among posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród poczt
  1. among przyimek + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Among other posts, she was president of the Vienna Symphony.

    Podobne kolokacje: