Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"administrative official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): administracyjny urzędnik
  1. administrative przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Established in 1947, it is a special education school with access only to the children of war dead, Party, military, administrative and high-ranking officials' families.