"add after the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj po sezonie
  1. add czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The remaining 2,000 was to be added to the south end zone after the 1991 season.