"actress known" — Słownik kolokacji angielskich

actress known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorka znany
  1. know czasownik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The principal stars were the actresses and dancers known as "Rumberas".