"achieve efficiency" — Słownik kolokacji angielskich

achieve efficiency kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdobądź sprawność
  1. achieve czasownik + efficiency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But every country can achieve efficiency in its own way.