"Washington Post publishes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Washington Post wydaje
  1. post rzeczownik + publish czasownik
    Zwykła kolokacja

    Post published broadly in the areas of natural history, medicine, and theology.

    Podobne kolokacje: