Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Official wants" — Słownik kolokacji angielskich

Official wants kolokacja
Popularniejsza odmiana: official wants
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik chce
  1. official rzeczownik + want czasownik
    Luźna kolokacja

    Some officials want the federal government to take similar action.