Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Democratic official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Demokratyczny urzędnik
  1. democratic przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Democratic officials said the materials should never have been given to reporters.