"value" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

value rzeczownik

rzeczownik + value
Kolokacji: 186
market value • property value • face value • family value • asset value • production value • core value • estate value • ...
value + rzeczownik
Kolokacji: 35
value system • value judgment • value chain • value judgement • value investor • ...
value + czasownik
Kolokacji: 95
value adds • value exceeds • value depends • value rises • value increases • value falls • value declines • value drops • value goes • ...
czasownik + value
Kolokacji: 142
add value • create value • lose value • promote values • represent value • provide value • give value • find value • offer value • ...
przymiotnik + value
Kolokacji: 400
high value • total value • traditional value • moral value • cultural value • low value • social value • economic value • intrinsic value • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. great value = wielkiej wartości great value
3. total value = całkowita wartość total value
5. moral value = moralna wartość moral value
6. cultural value = wartość kulturowa cultural value
7. low value = niska wartość low value
8. true value = wartość prawdziwa true value
9. social value = walor społeczny social value
10. economic value = wartość ekonomiczna economic value
11. historical value = historyczna wartość historical value
12. human value = ludzka wartość human value
14. nutritional value = wartość odżywcza nutritional value
16. monetary value = wartość pieniężna monetary value
17. average value = wartość średnia average value
18. absolute value = wartość bezwzględna absolute value
19. equal value = jednakowa wartość equal value
20. actual value = wartość rzeczywista actual value
21. positive value = dodatnia wartość positive value
22. numerical value = wartość liczbowa numerical value
24. potential value = potencjalna wartość potential value
25. artistic value = wartość artystyczna artistic value
26. religious value = religijna wartość religious value
27. spiritual value = duchowa wartość spiritual value
28. Christian value = Chrześcijańska wartość Christian value
29. relative value = wartość względna relative value
30. negative value = negatywna wartość negative value
31. strategic value = wartość strategiczna strategic value
32. symbolic value = symboliczna wartość symbolic value
33. real value = wartość rzeczywista real value
35. American value = Amerykańska wartość American value
36. best value = najlepsza wartość best value
37. commercial value = wartość handlowa, wartość rynkowa commercial value
38. educational value = edukacyjna wartość educational value
39. different value = inna wartość different value
40. certain value = pewna wartość certain value
41. good value = wart żądanej ceny good value
42. full value = pełna wartość full value
43. better value = lepsza wartość better value
44. little value = mała wartość little value
45. possible value = możliwa wartość possible value
46. small value = niewielka wartość small value
47. political value = polityczna wartość political value
48. aesthetic value = wartość estetyczna aesthetic value
49. new value = nowa wartość new value
50. basic value = wielkość bazowa basic value
51. large value = duża wartość large value
52. practical value = wykonalna wartość practical value
54. fundamental value = wartość zasadnicza fundamental value
55. historic value = historyczna wartość historic value
56. significant value = znaczna wartość significant value
57. common value = wspólna wartość common value
58. net asset value = wartość aktywów netto net asset value
59. scientific value = naukowa wartość scientific value
60. particular value = szczególna wartość particular value
61. military value = militarna wartość military value
62. excellent value = doskonała wartość excellent value
63. personal value = osobista wartość personal value
64. nominal value = wartość nominalna nominal value
65. sentimental value = wartość sentymentalna sentimental value
66. fair market value = godziwa wartość rynkowa fair market value
67. Western value = Zachodnia wartość Western value
68. limited value = ograniczona wartość limited value
69. universal value = uniwersalna wartość universal value
70. initial value = wartość początkowa initial value
71. considerable value = znacząca wartość considerable value
72. shared value = wspólna wartość shared value
73. ethical value = etyczna wartość ethical value
74. old value = stara wartość old value
75. special value = szczególna wartość special value
76. original value = początkowa wartość original value
77. overall value = ogólna wartość overall value
78. liberal value = liberalna wartość liberal value
79. long-term value = długoterminowa wartość long-term value
80. greatest value = najogromniejsza wartość greatest value
81. literary value = literacka wartość literary value
82. important value = ważna wartość important value
83. strong value = wyraźna wartość strong value
84. similar value = podobna wartość similar value
85. immense value = ogromna wartość immense value
86. exact value = dokładna wartość exact value
87. therapeutic value = lecznicza wartość therapeutic value
88. annual value = wartość roczna annual value
89. medicinal value = lecznicza wartość medicinal value
90. future value = przyszła wartość future value
91. combined value = łączna wartość combined value
92. predictive value = prorocza wartość predictive value
93. normal value = wartość normalna normal value
94. retail value = wartość detaliczna retail value
95. public value = społeczna wartość public value
96. specific value = określona wartość specific value
97. minimum value = wartość minimalna minimum value
98. critical value = wartość krytyczna critical value
99. numeric value = numeryczna wartość numeric value
100. inherent value = właściwa wartość inherent value
przyimek + value
Kolokacji: 24
of value • between values • in value • with values • for values • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.