"support" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

support rzeczownik

rzeczownik + support
Kolokacji: 123
child support • artillery support • family support • community support • life support • air support • majority support • ...
support + rzeczownik
Kolokacji: 78
support group • support service • support system • support staff • support personnel • support network • support base • support unit • ...
support + czasownik
Kolokacji: 58
support comes • support helps • support makes • support leads • support grows • ...
czasownik + support
Kolokacji: 204
provide support • receive support • gain support • offer support • express support • seek support • lend support • rally support • ...
przymiotnik + support
Kolokacji: 372
financial support • strong support • public support • popular support • political support • technical support • broad support • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. financial support = wsparcie finansowe, pomoc finansowa financial support
  • The government can also provide financial support for your business in a number of ways.
  • During the first year he had little or no financial support from his family.
  • And we can do even more in 1999 with your financial support!
  • A man can't live without some form of financial support.
  • It could also mean more financial support from the state, he said.
  • Every child has a legal right to financial support from both parents.
  • She received financial support from the government after the war, the first woman to do so.
  • I'm not in a position to offer him the kind of financial support he can use.
  • He'd have to give them financial support until they could make it on their own.
  • For information on treatment or how to give financial support.
3. public support = wsparcie publiczne public support
5. popular support = ogólne wsparcie popular support
6. technical support = wsparcie techniczne (pomoc, informacja) technical support
7. broad support = szerokie poparcie broad support
8. bipartisan support = dwupartyjne wsparcie bipartisan support
9. moral support = wsparcie moralne moral support
12. widespread support = rozpowszechnione wsparcie widespread support
15. overwhelming support = entuzjastyczne wsparcie overwhelming support
16. continued support = kontynuowane poparcie continued support
17. considerable support = znaczące wsparcie considerable support
18. social support = wsparcie społeczne social support
19. mutual support = wzajemne wsparcie mutual support
20. substantial support = znaczne wsparcie substantial support
23. full support = pełne poparcie full support
24. direct support = bezpośrednie wsparcie direct support
25. active support = aktywne poparcie active support
26. administrative support = wsparcie administracyjne administrative support
27. wide support = szerokie wsparcie wide support
28. military support = poparcie militarne military support
30. significant support = znaczące poparcie significant support
31. economic support = pomoc gospodarcza economic support
32. great support = świetne poparcie great support
33. local support = lokalne wsparcie local support
34. American support = Amerykańskie wsparcie American support
35. generous support = hojne wsparcie generous support
36. official support = oficjalne wsparcie official support
37. general support = wsparcie udzielane oddziałom jako całości, a nie poszczególnym ich poddywizjom general support
38. unanimous support = jednomyślne wsparcie unanimous support
39. sufficient support = wystarczające wsparcie sufficient support
40. structural support = wsparcie strukturalne structural support
42. solid support = pewne poparcie solid support
43. limited support = ograniczone wsparcie limited support
44. necessary support = niezbędne wsparcie necessary support
45. tacit support = ciche wsparcie tacit support
46. medical support = wsparcie medyczne medical support
47. Democratic support = Demokratyczne wsparcie Democratic support
48. extra support = wyjątkowe poparcie extra support
49. logistic support = logistyczne wsparcie logistic support
50. main support = główne wsparcie main support
52. ongoing support = trwające wsparcie ongoing support
53. close air support = bliskie wsparcie powietrzne close air support
54. new support = nowe wsparcie new support
55. foreign support = zagraniczne wsparcie foreign support
56. good support = dobre wsparcie good support
57. British support = Brytyjskie wsparcie British support
58. better support = lepsze wsparcie better support
59. crucial support = decydujące wsparcie crucial support
60. legal support = prawne wsparcie legal support
61. early support = wczesne wsparcie early support
62. private support = prywatne wsparcie private support
63. practical support = praktyczne wsparcie practical support
64. far support = daleko wsparcie far support
65. adequate support = należyte wsparcie adequate support
66. extensive support = szeroko zakrojone poparcie extensive support
67. initial support = pierwsza litera wsparcie initial support
68. diplomatic support = taktowne wsparcie diplomatic support
69. vocal support = otwarcie wyrażane wsparcie vocal support
70. personal support = indywidualne poparcie personal support
71. critical support = kluczowe wsparcie critical support
73. outside support = poza poparciem outside support
74. institutional support = wsparcie instytucjonalne institutional support
75. French support = Francuskie wsparcie French support
76. academic support = naukowe wsparcie academic support
77. Soviet support = Radzieckie wsparcie Soviet support
78. heavy support = ciężkie wsparcie heavy support
79. electoral support = wyborcze wsparcie electoral support
80. unwavering support = niezachwiane wsparcie unwavering support
81. native support = obsługa bezpośrednia native support
82. domestic support = rodzinne wsparcie domestic support
83. unconditional support = bezwarunkowe poparcie unconditional support
84. little support = mało wsparcia little support
85. scientific support = naukowe wsparcie scientific support
86. external support = zewnętrzne wsparcie external support
87. major support = główne wsparcie major support
88. black support = czarne wsparcie black support
89. Western support = Zachodnie wsparcie Western support
91. psychological support = psychologiczne wsparcie psychological support
92. tactical support = taktyczne wsparcie tactical support
93. empirical support = empiryczne wsparcie empirical support
94. complete support = ukończone wsparcie complete support
95. tremendous support = wspaniałe wsparcie tremendous support
96. open support = otwarte wsparcie open support
97. national support = krajowe wsparcie national support
98. massive support = potężne poparcie massive support
99. indirect support = zawoalowane wsparcie indirect support
100. sole support = jedyne wsparcie sole support
przyimek + support
Kolokacji: 30
without support • of support • for support • including support • despite support • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.