"standard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

standard rzeczownik

rzeczownik + standard
Kolokacji: 205
industry standard • safety standard • quality standard • Evening Standard • jazz standard • performance standard • emissions standard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
  • If you have safety standards at work, thank a union.
  • Of that amount, $17 million was to bring the building up to modern fire and safety standards.
  • They helped to form the basis for national and international safety standards.
  • They are changes to a property to bring it up to local health and safety standards.
  • The agent did not meet safety standards, and the program was stopped in 2007.
  • We should establish safety standards for the health care system.
  • The first is that the highest safety standards possible are too high.
  • It has been involved in the development and improvement of safety standards.
  • Of these, 1.6 percent were above the safety standard for pesticides.
  • What we should do, whatever happens, is lay down common safety standards for such products.
4. quality standard = norma jakości, standard jakościowy quality standard
5. Evening Standard = Standard wieczorowy Evening Standard
9. state standard = standard państwowy state standard
10. accounting standard = standard rachunkowości accounting standard
11. security standard = standard związany z bezpieczeństwem security standard
12. health standard = norma zdrowotna health standard
13. world standard = standard światowy world standard
18. standard of living = stopa życiowa, poziom życia, standard życia standard of living
19. design standard = norma projektowa design standard
20. standard of conduct = standard zachowania standard of conduct
23. rights standard = prawa standard rights standard
24. standard of care = standard opieki standard of care
25. breed standard = standard rasy breed standard
26. standard of behavior = standard zachowania standard of behavior
27. web standard = sieć standard web standard
28. pop standard = standard popowy pop standard
30. London Evening Standard = Standard londyński wieczorowy London Evening Standard
32. efficiency standard = standard wydajności efficiency standard
36. Hollywood standard = Hollywoodzki standard Hollywood standard
38. curriculum standard = standard programu nauczania curriculum standard
40. production standard = norma produkcyjna production standard
standard + rzeczownik
Kolokacji: 16
Advertising Standards Authority • standards body • standards organization • Financial Accounting Standards Board • ...
standard + czasownik
Kolokacji: 69
standard requires • standard applies • standard includes • standard rises • standard defines • ...
czasownik + standard
Kolokacji: 116
set standards • establish standards • adopt standards • impose standards • standard required • raise standards • meet standards • ...
przymiotnik + standard
Kolokacji: 265
high standard • international standard • national standard • double standard • academic standard • ethical standard • strict standard • ...
przyimek + standard
Kolokacji: 27
below standards • of standards • to standards • at Standard • on standards • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.