BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"replace" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

replace czasownik

replace + rzeczownik
Kolokacji: 192
replace part • replace the advice • replace the bridge • replace windows • replace equipment • replace soldiers • replace members • ...
czasownik + replace
Kolokacji: 63
need replacing • begin replacing • plan to replace • seek to replace • intended to replace • hired to replace • designed to replace • ...
replace + przyimek
Kolokacji: 35
replaced by • replace with • replaced after • replaced during • replaced before • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. replaced by = zastąpiony przez replaced by
5. replaced before = zastąpiony wcześniej replaced before
6. replace in = zastępować w replace in
7. replace at = zastępować przy replace at
8. replaced under = zastąpiony poniżej replaced under
9. replace on = zastępować na replace on
10. replace over = zastępować ponad replace over
12. replace until = zastępować do czasu gdy replace until
13. replace for = zastępować dla replace for
14. replace from = zastępować z replace from
15. replace to = zastępować aby replace to
16. replaced within = zastąpiony wewnątrz replaced within
17. replace of = zastępować z replace of
18. replace without = zastąp na zewnątrz replace without
19. replace about = zastępować około replace about
20. replace against = zastępować przeciwko replace against
22. replace into = zastępować do replace into
23. replace upon = zastępować na replace upon
replace + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
eventually replaced • gradually replaced • largely replaced • quickly replaced • completely replace • temporarily replaced • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.